• صعود
    صعود استاد حیدری و بر افراشتن پرچم شهر شاد و سلامت بر فراز قله سبلان
  • صعود2
    صعود استاد حیدری به قله سبلان
  • شهر شاد و سلامت
  • سلامت باشیم
  • HappyCityOnline
  • شبکه های اجتماعی